คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2566 นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง
2 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2566 นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง
3 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2566 นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง
4 ว11101 วิทยาศาสตร์ 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
5 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
6 ว13101 วิทยาศาสตร์ 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
7 ว14101 วิทยาศาสตร์ 0/2566 นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง
8 ส12201 การป้องกันการทุจริต 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
9 ว15101 วิทยาศาสตร์ 0/2566 นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง
10 ว16101 วิทยาศาสตร์ 0/2566 นางสาวนิศารัตน์ บุดดี
11 ศ11101 ศิลปะ 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
12 ศ12101 ศิลปะ 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
13 ส11201 การป้องกันการทุจริต 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
14 ศ13101 ศิลปะ 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
15 ส13201 การป้องกันการทุจริต 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
16 ศ14101 ศิลปะ 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
17 ศ15101 ศิลปะ 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
18 ศ16101 ศิลปะ 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
19 ก45506 แนะแนว 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
20 ก80145 ชุมนุม 0/2566 นางวัลภา สุธาพจน์
21 ก29819 แนะแนว 0/2566 นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง
22 ก71081 ลูกเสือเนตรนารี 0/2566 นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง
23 ก71164 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 0/2566 นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง
24 ก71194 ชุมนุม 0/2566 นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง
25 ก71251 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2566 นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง