นายกิตติคุณ บุดดี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจิรัชญา ขยันกิจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวัลภา สุธาพจน์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจิราพรรณ นิลเนตร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสิรภัทร มีพอ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายเดชาวุฒิ อินเทพ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวรรณพยา นาระต๊ะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวชุติกานต์ หาญชนะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุพัฒตรา แก้วไทย

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเดช นันไชย

ตำแหน่ง : นักการฯ

นางสาวอรุณนภา อินเทพ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนิศารัตน์ บุดดี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่่