สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 10 17 1
ป.2 8 6 14 1
ป.3 16 5 21 1
ป.4 2 6 8 1
ป.5 9 8 17 1
ป.6 6 7 13 1
อ.1 8 9 17 1
อ.2 6 9 15 1
อ.3 8 5 13 1
รวม 70 65 135 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 7 10 17 นางสาวชุติกานต์ หาญชนะ
ป.2/1 8 6 14 นางวรรณพยา นาระต๊ะ
ป.3/1 16 5 21 นายเดชาวุฒิ อินเทพ นางวัลภา สุธาพจน์
ป.4/1 2 6 8 นางสาววิณัฐญา รินเที่ยง นายกิตติคุณ บุดดี
ป.5/1 9 8 17 นางจิราพรรณ นิลเนตร นางสาวปิยธิดา ทานันท์
ป.6/1 6 7 13 นางสาวจิรัชญา ขยันกิจ
อ.1/1 8 9 17 นางสาวสุพัฒตรา แก้วไทย
อ.2/1 6 9 15 นางสาวกิตติยา ยอดฝั้น
อ.3/1 8 5 13 นางสาวสิรภัทร มีพอ
รวม 70 65 135