นางสาวจิรัชญา ขยันกิจ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 18/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091852XXXX
 • Facebook :
 • Email : jiratchaya_jin@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านม่วงยาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1653
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 4-6 Teacher (C4T-7) นางสาวจิรัชญา ขยันกิจ 18/01/2021 -
2 อบรม “หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านร นางสาวจิรัชญา ขยันกิจ 21/02/2021 -
3 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวจิรัชญา ขยันกิจ 22/07/2020 - 24/07/2020
4 โครงการออมทรัพย์นักเเรียน นางสาวจิรัชญา ขยันกิจ 01/07/2020 - 09/04/2021
5 โครงการโรงเรียนสุจริต นางสาวจิรัชญา ขยันกิจ 01/07/2020 - 09/04/2021
6 รายงานการประเมินตนเอง SAR นางสาวจิรัชญา ขยันกิจ -