นางสาวสุพัฒตรา แก้วไทย

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 15/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098756XXXX
 • Facebook :
 • Email : geawthai4254@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านม่วงยาย
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 บ้านวิทยาศาสตร์น้อย นางสาวสุพัฒตรา แก้วไทย 01/07/2020 - 09/04/2021
2 วิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟัง การมีวินัย จากการเล่านิทานและเกม ชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนบ้านม่วงยาย นางสาวสุพัฒตรา แก้วไทย 01/12/2020 - 28/02/2021
3 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) นางสาวสุพัฒตรา แก้วไทย 01/05/2020 - 30/04/2021
4 บันทึกพัฒนาการปฐมวัย นางสาวสุพัฒตรา แก้วไทย -