นางวรรณพยา นาระต๊ะ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านม่วงยาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน นางวรรณพยา นาระต๊ะ 26/11/2021 - 26/11/2021
2 การใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) นางวรรณพยา นาระต๊ะ 04/04/2022 - 04/04/2022
3 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา นางวรรณพยา นาระต๊ะ 11/04/2022 - 11/04/2022
4 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การประกันคุณภาพภายนอกภายใต้ สถานการณ์ COVID-19 นางวรรณพยา นาระต๊ะ 05/04/2022 - 05/04/2022
5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การพัฒนาและเสริมสร้างวินัย” รุ่นที่ 2 นางวรรณพยา นาระต๊ะ 01/02/2022 - 31/05/2022
6 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 นางวรรณพยา นาระต๊ะ 16/05/2021 - 31/03/2022