นางวัลภา สุธาพจน์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 0XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email : wanlapa.nung2514@bmy.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านม่วงยาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 อบรมออนไลน์การเขียนโปรแกรม scratch และ โปรแกรม Python นางวัลภา สุธาพจน์ 01/09/2020 - 30/10/2020
2 อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ ป.4-ป.6 นางวัลภา สุธาพจน์ 01/05/2020 - 31/05/2020
3 อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ ป.1-ป.3 นางวัลภา สุธาพจน์ 01/05/2020 - 31/05/2020
4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา นางวัลภา สุธาพจน์ 27/06/2020 - 29/06/2020
5 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย นางวัลภา สุธาพจน์ 01/02/2021 - 11/02/2021
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 นางวัลภา สุธาพจน์ 30/06/2020 - 09/04/2021
7 การสอนออนไลน์(covid-19) นางวัลภา สุธาพจน์ 18/05/2020 - 30/06/2020
8 กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.3 นางวัลภา สุธาพจน์ 25/06/2020 - 16/04/2021
9 กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1 นางวัลภา สุธาพจน์ 26/06/2020 - 16/04/2021
10 กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป. 2 นางวัลภา สุธาพจน์ 26/06/2020 - 16/04/2021
11 กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 นางวัลภา สุธาพจน์ 26/06/2020 - 16/04/2021
12 กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.5 นางวัลภา สุธาพจน์ 25/06/2020 - 16/04/2021
13 กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6 นางวัลภา สุธาพจน์ 26/06/2020 - 16/04/2021
14 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา นางวัลภา สุธาพจน์ 27/06/2020 - 29/06/2020
15 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 นางวัลภา สุธาพจน์ 14/05/2020 - 14/05/2020
16 อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ นางวัลภา สุธาพจน์ 01/05/2020 - 31/05/2020
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 นางวัลภา สุธาพจน์ 01/06/2021 - 31/03/2022
18 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางวัลภา สุธาพจน์ 14/08/2021 - 15/08/2021
19 อบรมโครงการ Good Food for All นางวัลภา สุธาพจน์ 17/07/2021 - 17/07/2021
20 อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Active Learning นางวัลภา สุธาพจน์ 19/11/2021 - 19/11/2021
21 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ป.1 นางวัลภา สุธาพจน์ 01/06/2021 - 15/10/2021
22 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ป.2 นางวัลภา สุธาพจน์ 01/06/2021 - 15/10/2021
23 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ป.3 นางวัลภา สุธาพจน์ 01/06/2021 - 15/10/2021
24 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ป.4 นางวัลภา สุธาพจน์ 01/06/2021 - 15/10/2021
25 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ป.5 นางวัลภา สุธาพจน์ 01/06/2021 - 15/10/2021
26 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ป.6 นางวัลภา สุธาพจน์ 01/06/2021 - 15/10/2021
27 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางวัลภา สุธาพจน์ 16/05/2022 - 31/03/2023
28 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา นางวัลภา สุธาพจน์ 16/05/2022 - 31/03/2023
29 รายงานการประเมินโครงการบุคลากร นางวัลภา สุธาพจน์ 16/05/2022 - 31/03/2023
30 รายงานจ้างครูวิกฤติ นางวัลภา สุธาพจน์ 16/05/2022 - 31/03/2023