นายเดชาวุฒิ อินเทพ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 18/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083613XXXX
 • Facebook : Chadow Dachawut Inthep
 • Email : dachawut.inthep@g.swu.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านม่วงยาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2831
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.S.W.B.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การอบรมหลักสูตร AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่ นายเดชาวุฒิ อินเทพ 16/02/2021 - 31/03/2021
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) นายเดชาวุฒิ อินเทพ 05/04/2021 - 05/04/2021
3 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา นายเดชาวุฒิ อินเทพ 16/11/2020 - 30/11/2020
4 การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T - 2) นายเดชาวุฒิ อินเทพ 10/10/2020 - 11/10/2020
5 อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T - 2) รุ่น 2 นายเดชาวุฒิ อินเทพ 08/01/2021 - 08/03/2021
6 รายงานผลการเข้าร่วมชมนิทรรศการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔ นายเดชาวุฒิ อินเทพ 16/01/2021 -
7 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นายเดชาวุฒิ อินเทพ -
8 กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายเดชาวุฒิ อินเทพ 01/07/2020 - 09/04/2021
9 “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอน นายเดชาวุฒิ อินเทพ 25/01/2021 - 05/02/2021
10 อบรมสื่อสร้างสรรค์ แห่งศตวรรษที่ 21 นายเดชาวุฒิ อินเทพ 01/01/2021 - 31/03/2021
11 อบรมเยาวชน กู้ภัย COVID-19 นายเดชาวุฒิ อินเทพ 04/01/2021 - 31/03/2021
12 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 นายเดชาวุฒิ อินเทพ 01/07/2020 - 09/04/2021
13 กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายเดชาวุฒิ อินเทพ -
14 การอบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety นายเดชาวุฒิ อินเทพ 01/02/2022 - 02/02/2022
15 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปี 2564 นายเดชาวุฒิ อินเทพ 15/11/2021 - 30/03/2022
16 รายงานคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน-NT 2564 นายเดชาวุฒิ อินเทพ 14/03/2022 - 17/03/2022
17 รายงาน-SAR-โรงเรียนบ้านม่วงยาย-ปีการศึกษา-2563 นายเดชาวุฒิ อินเทพ -
18 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ภาคเหนือตอนบน 2 นายเดชาวุฒิ อินเทพ 18/09/2021 - 19/09/2021
19 โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับการศึกษาด้านภาษาไทย ปี 2 นายเดชาวุฒิ อินเทพ 25/09/2021 - 02/10/2021
20 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2565 นายเดชาวุฒิ อินเทพ 16/07/2022 - 31/03/2023