โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10:26:01
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC
หน่วยงาน :
สมาคมครูอำเภอเวียงแก่น
สถานที่ :
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
08/08/2020 - 09/08/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายบุญลพ ปันทะยม

รูปภาพกิจกรรม