Latest News57040138

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563  โรงเรียนบ้านม่วงยายได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

Comments

0 Comments