Latest News57040138

การจัดการเรียนรู้ Active Learning

    วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยได้รับเกียรติจาก นายสังคม  ณ น่าน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านม่วงยายและโรงเรียนบ้านห้วยเอียน ในครั้งนี้

Comments

0 Comments