Latest News57040138

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านม่วงยาย ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการทำ MOU กับทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนากีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

/super/uploads/57040138/files/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2015.png

Comments

0 Comments