Latest News

ต้อนรับคณะวิทยากร อาจารย์ ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ต้อนรับคณะวิทยากร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศึกษานิเทศก์ สพป.ชร 4 ที่ให้เกียรติมานิเทศติดตามในโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านภาษาไทย ปี 3ด้วยความยินดียิ่ง

Read more
Latest News

รับมัคร ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

รับมัคร ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565

Read more
Latest News

การรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

โรงเรียนบ้านม่วงยาย ขอความร่วมมือจากทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

Read more
Latest News

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่นได้จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงยายเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ในการศึ

Read more
Latest News

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

วันที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านม่วงยายเข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

Read more
Latest News

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนบ้านม่วงยาย ได้อบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

Read more