Latest News

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านม่วงยายได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนบ้านม่วงยาย ได้อบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

Read more