พันธกิจ / เป้าประสงค์

Tabs

พันธกิจ (mission)

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานการศึกษา

2. สถานศึกษาให้บริการการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

3. สถานศึกษาจัดการเรียนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน

4. ครูมีศักยภาพและมีสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. สถานศึกษาบริหารจัดการทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยยึดแนวทางการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม                

 

เป้าประสงค์

        1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

        2. ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามวิถีแบบประชาธิปไตย รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีภาวะผู้นำและผู้ตาม

        3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

        4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

        5. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย

        7. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

        8. จัดการศึกษาทางเลือกสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของแต่ละบุคคล

        9. จัดระดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

        10. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        11. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

        12. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษา