วิสัยทัศน์

Tabs

วิสัยทัศน์  (Vision)

โรงเรียนบ้านม่วงยายมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา จัดการศึกษาเรียนร่วม สร้างความเสมอภาค เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน โดยมีสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและผู้เรียนสามารถทำงานและเรียนรู้อย่างมีความสุข ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

 

ปรัชญา

เรียนเพื่อพัฒนาตน  คนพัฒนาสังคม