ประวัติหน่วยงาน

Tabs

   โรงเรียนบ้านม่วงยาย แต่เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านม่วง และโรงเรียนบ้านยาย ต่อมาได้ย้ายสถานที่ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ตำบล ม่วงยาย จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้านม่วงยายเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519  เป็นอนุสรณ์แก่หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียน  

            ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ เลขที่ 3/3 หมู่ 3  ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลม่วงยาย เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลม่วงยาย ที่ตั้งทำการชมรมการกีฬาอำเภอเวียงแก่น ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 ประมาณ 90 กิโลเมตร  การจัดการเรียนการสอน เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคู่มือในการพิจารณา